اللهم رد کل غریب

ما غریبیم و غربت ما را فقط غروب انتظار به پایان می‌رساند.
ا
ماممان تنهاست و منتظر

منتظر است تا ما راه را بیابیم و به غربت جانمان پایان دهیم

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

و اینست راز بازگرداندن غریبان............

/ 0 نظر / 7 بازدید