اين الرجبيون

وارزقنی اجتهاد المجتهدين و لا تجعلنی من الغافلين المبعدين

همراهان

ماه رجب با همه زيباييهايش به پايان ميرسد تا دلهای مجذوب را به ميهمانی شعبان ببرد.

 رجب واقعا ماه خداست. ماهی که تلنگری به دلت ميخورد که معبودت را چگونه می پرستی و....

خوشا به حال آنانکه رجب را از پيشگاه معبود شروع کردند و به سوی نور شتافتند.

هميشه به اين دل خوش بودم که متولد رجب هستم ولی خوش به حال آنکه در اين راه واقعا تولد يافت... بابک مفتوح للراغبين و خيرک مبذول للطالبين....و نيلک متاح للعالمين...

به پيش دوستان به پيش ....

به سوی شعبان و ميهمانی پس از آن...

رمضان دلی صاف و کوله ای خالی ميخواهد... مبادا که چيزی به خود آويخته داشته باشی... به پيش... رجب آهنگ ميهمانی رمضان دارد وقتی ميخوانی خاب الوافدون علی غيرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و و ...

 

   + سعید - ٥:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٦/۳۱